ปรัชญา : ความรู้คู่คุณธรรม

 news 2022 01 20 14 43 56

ปรัชญาของหลักสูตร
ครูที่มีขีดความสามารถสูงในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนจะเป็นปัจจัยสำคัญของคุณภาพการศึกษา

ความสำคัญของหลักสูตร
หลักสูตรนี้เป็นกลไกสำคัญในการเตรียมนักการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีพลังในการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อให้การศึกษามีพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

หลักสูตรนี้มี 2 แผน
แผน ก แบบ ก 2
กลุ่ม 1 ผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพครูแล้ว หรือผู้ที่ไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู ประกอบด้วยหน่วยกิตรายวิชา จำนวน 24 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวม 36 หน่วยกิต
กลุ่ม 2 ผู้ที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู ประกอบด้วย หน่วยกิตรายวิชา 33 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวม 45 หน่วยกิต
แผน ข
กลุ่ม 1 ผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพครูแล้ว หรือผู้ที่ไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู ประกอบด้วยหน่วยกิตรายวิชา จำนวน 32 หน่วยกิต และสารนิพนธ์ 4 หน่วยกิต รวม 36 หน่วยกิต
กลุ่ม 2 ผู้ที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู ประกอบด้วย หน่วยกิตรายวิชา 41 หน่วยกิต และสารนิพนธ์ 4 หน่วยกิต รวม 45 หน่วยกิต

news 2022 01 06 17 15 45