ปรัชญา : ความรู้คู่คุณธรรม

 news 2022 01 20 15 14 33

ปรัชญาของหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชธานี เชื่อว่าผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ ต้องมีภาวะผู้นำและความคิดสร้างสรรค์เชิงรุกในการบริหารจัดการศึกษา มีขีดความสามารถสูงทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรม มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืนตลอดไปในอนาคตระยะยาว

ความสำคัญของหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จะเป็นหลักสูตรที่สำคัญในการพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นนักบริหารมืออาชีพที่มีขีดควาวมสามารถสูงตามปรัชญาของหลักสูตร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศให้เป็นกลไกที่มีพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต หลักสูตรนี้มี 2 แผน คือ

แผน ก แบบ ก ๒
ประกอบด้วยหน่วยกิตรายวิชาจำนวน 30 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
แผน ข
เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยหน่วยกิตรายวิชาศึกษา 38 หน่วยกิต และสารนิพนธ์ 4 หน่วยกิต ดังนี้

news 2022 01 06 17 12 51