ปรัชญา : ความรู้คู่คุณธรรม

 news 2022 01 21 13 08 44

ปรัชญาของหลักสูตร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี เชื่อว่าผู้ช่วยพยาบาลเป็นบุคลากรในทีมสุขภาพที่จะสามารถช่วยเหลือดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานแก่บุคคลและครอบครัว การให้การดูแลที่ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ ทั้งในภาวะสุขภาพปกติและภาวะเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรงและไม่ซับซ้อน ภายใต้การควบคุมกำกับของพยาบาลวิชาชีพ เป็นการช่วยเหลือและช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ เพื่อช่วยให้พยาบาลวิชาชีพมีเวลาดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพรุนแรงหรือมีความซับซ้อนได้เพิ่มขึ้น ผู้ช่วยพยาบาลต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเมตตา กรุณา เคารพสิทธิของผู้ให้บริการและผู้ร่วมงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างมีคุณภาพ

ความสำคัญของหลักสูตร
การพัฒนาบุคลากรผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนาเพื่อช่วยงานพยาบาล ในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชน สอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุที่สัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทุกปีและมีการเจ็บป่วยเรื้อรังที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม มีความต้องการดูแลและช่วยเหลือทั้งด้านการรักษาพยาบาลและการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๓๖ หน่วยกิต
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน ๖ หน่วยกิต
๒. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน ๒๘ หน่วยกิต
ภาคทฤษฎี ๑๘ หน่วยกิต
ภาคปฏิบัติ ๑๐ หน่วยกิต
๓. หมวดวิชาเลือก จำนวน ๒ หน่วยกิต