ปรัชญา : ความรู้คู่คุณธรรม

 album 0 2022 01 23 16 01 36

 

รู้จักคณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ มุ่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบัณฑิตทางการศึกษาปฐมวัย ให้มีความรู้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ มีความรอบรู้ ด้านวิชาการ วิชาชีพ คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๔ ปี)
Bachelor of Education Program in Early Childhood Education
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
Bachelor of Education (Early Childhood Education)
ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
B.Ed. (Early Childhood Education)

 

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนประจำการสำหรับการศึกษาปฐมวัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง สร้างครูที่มีคุณภาพนำไปสู่การพัฒนาคนที่มีคุณภาพตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

๑. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
๒. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
๓. มีค่านิยมมีเจตคติที่ดีและมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู

 

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๑๓๕ หน่วยกิต
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๑๒ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา ๙ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๙ หน่วยกิต
๒) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๙๙ หน่วยกิต
๒.๑ วิชาชีพครู ๓๙ หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ ๒๗ หน่วยกิต
วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑๒ หน่วยกิต
๒.๒ วิชาเอก (วิชาเอกเดี่ยว) ๖๐ หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ ๔๐ หน่วยกิต
รายวิชาเอกเลือก ๒๐ หน่วยกิต
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต

 

การจัดการเรียนการสอน
สามารถเลือกเรียนแบบ online หรือ on-site และเลือกวันเรียนได้ ดังนี้
แบบที่ ๑ เรียนวันพุธ - อาทิตย์
แบบที่ ๒ เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์
แบบที่ ๓ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์