ปรัชญา : ความรู้คู่คุณธรรม

 header 2 2021 12 18 14 40 52

รู้จักคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมที่มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีภาวะเป็นผู้นำ เป็นที่ต้องการของสังคม

หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) B.Eng. (Electrical Engineering)

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา
๑). วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโรงงาน วิศวกรที่ปรึกษา วิศวกรโครงการ
๒). วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้า
๓). ผู้รับเหมางานระบบ
๔). วิศวกรฝ่ายขาย
๕). วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุง
๖). นักวิจัย นักวิชาการ
๗). บุคลากรการศึกษา
๘). ธุรกิจส่วนตัว
๙). งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความสำคัญของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ามุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ให้เพียงพอกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเพื่อสนองความต้องการทางด้านกำลังคนและการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศอันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของชาติ

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๓ หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๑.๑ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๙ หน่วยกิต
๑.๒ กลุ่มวิชาภาษา ๑๒ หน่วยกิต
๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๙ หน่วยกิต
๒) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๗ หน่วยกิต
๒.๑ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๒๑ หน่วยกิต
๒.๒ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ ๒๘ หน่วยกิต
๒.๓ กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ ๕๒ หน่วยกิต
๒.๔ กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตร์ ๖ หน่วยกิต
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต