more info

 ม.ราชธานีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วตั้งแต่บัดนี้

ม.ราชธานีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วตั้งแต่บัดนี้

กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือ อนุปริญญา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายคณะพยาบาลศาสตร์

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์รอบ 2

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์รอบ 2

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ รอบ 2 เพื่อทดแทนการคัดเลือกในระบบกลาง ปีการศึกษา...

กำหนดการรายงานตัวและลงทะเบียนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา 2557 รอบ 2

กำหนดการรายงานตัวและลงทะเบียนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา 2557 รอบ 2

กำหนดการรายงานตัวและลงทะเบียนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา 2557 รอบ 2 

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย...

 • ม.ราชธานีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วตั้งแต่บัดนี้

  ม.ราชธานีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วตั้งแต่บัดนี้

  วันอาทิตย์, 13 กรกฎาคม 2557 09:21
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์

  วันอาทิตย์, 13 กรกฎาคม 2557 09:33
 • รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์รอบ 2

  รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์รอบ 2

  วันอาทิตย์, 13 กรกฎาคม 2557 09:34
 • กำหนดการรายงานตัวและลงทะเบียนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา 2557 รอบ 2

  กำหนดการรายงานตัวและลงทะเบียนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา 2557 รอบ 2

  วันอังคาร, 15 กรกฎาคม 2557 09:29
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

  ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

  วันอังคาร, 15 กรกฎาคม 2557 09:49

ปรัชญามหาวิทยาลัย "ความรู้ คู่คุณธรรม" • อัตลักษณ์ "บัณฑิตราชธานีเป็นผู้นำและเป็นที่ต้องการของสังคม" • เอกลักษณ์ "รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสังคม"

 • 1.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

                1.1   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่รับผู้สำเร็จการศึกษานอกโรงเรียน             

                1.2   มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน(ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ถึงภาคการศึกษาที่1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6) ไม่ต่ำกว่า 2.50

                1.3  เป็นผู้มีความประพฤติดีมีคุณธรรมและจริยธรรม

                1.4   สถานภาพโสด

               1.5   อายุไม่ต่ำกว่า17 ปี บริบูรณ์และไม่เกิน25 ปีบริบูรณ์

                1.6   มีน้ำหนักตัว และส่วนสูงสัมพันธ์กันตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

                       หญิง มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า150 เซนติเมตร และน้ำหนักตัว ไม่น้อยกว่า40 กิโลกรัม

                       ชาย มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า160 เซนติเมตร และน้ำหนักตัว ไม่น้อยกว่า50 กิโลกรัม

                1.7  เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาท ไม่เป็นโรคหรือมีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการฝึกปฏิบัติในวิชาชีพ เช่น โรคปอด โรคลมชักที่มีความพิการทางสมอง   ตาไม่บอดสี   ไม่หูหนวกหรือหูตึงจากประสาท และเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นพยาบาล

  2.  หลักฐานการสมัคร

               2.1  ใบสมัครของมหาวิทยาลัยที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย1 นิ้ว จำนวน1 รูป

               2.2  บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบของมหาวิทยาลัยที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย1 นิ้วจำนวน2 รูป

               2.3  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

               2.4 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

               2.5  สำเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่ ใบ รบ.หรือประกาศนียบัตร หรือใบรับรองที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

               2.6  ผลการสอบGPAX, GATPAT และONET

  3.  ขั้นตอนในการสมัคร

                3.1  กรณีสมัครด้วยตนเอง

                       ส่งหลักฐานการสมัครพร้อมชำระค่าสมัครจำนวน1,000 บาท ที่มหาวิทยาลัยราชธานี

               3.2 กรณีสมัครทางไปรษณีย์ หรือกรณีสมัครออนไลน์

                       - เข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.rtu.ac.th

                       - กรอกใบสมัครในระบบ แล้วสั่งPrint ใบสมัครออกจากระบบ ตามขั้นตอน หรือ Download ใบสมัคร แล้วสั่งPrint ใบสมัครลงในกระดาษA4 (กรอกใบสมัครด้วยปากกา)
                       - ติดรูปถ่าย1 นิ้ว บนใบสมัครจำนวน1 รูป

                       - ส่งหลักฐานการสมัคร (ส่งรูปถ่ายขนาด1 นิ้วอีกจำนวน2 รูปเพื่อติดบัตรประจำตัวสอบ)

                       - ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร ดังนี้

                         1) โดยธนาณัติหรือธนาณัติออนไลน์ (แนบหลักฐานการรับธนาณัติ) โดยสั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยราชธานี” ระบุไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์34000

                         2) โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร (แนบสำเนาslip การโอนเงิน) โดยโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้

                                      ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยราชธานี เลขที่บัญชี313-6-05763-5 สาขาอุบลราชธานี หรือ

                                      ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยราชธานี เลขที่บัญชี256-3-05879-7 สาขาอุบลราชธานี

                       - ส่งเอกสารทั้งหมดมายังที่อยู่ดังต่อไปนี้

                          ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา

                          มหาวิทยาลัยราชธานี261 ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี34000

                       - มหาวิทยาลัยราชธานีดำเนินการตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัครสอบ เมื่อครบถ้วนมหาวิทยาลัยจะตอบรับการสมัคร พร้อมส่งใบเสร็จรับเงิน และบัตรประจำตัวสอบให้ผู้สมัคร เพื่อนำมาแสดงเป็นหลักฐานในวันสอบ

  4.  วิธีการคัดเลือก

                 เป็นไปตามลำดับขั้น ดังนี้          

                 4.1  พิจารณาคุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศ

                 4.2  พิจารณาจาก           คะแนนสอบGPAX ให้ค่าน้ำหนัก20%

                                                  คะแนนสอบGAT ให้ค่าน้ำหนัก 30%

                                                  คะแนนสอบPAT ให้ค่าน้ำหนัก 20%

                                                  คะแนนสอบO-NET ให้ค่าน้ำหนัก30% โดยกำหนดให้วิชาภาษาไทย   วิชาสังคมศึกษา   วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ให้ค่าน้ำหนักวิชาละ5% วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชาศิลปะ และวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้ค่าน้ำหนัก รวม  3 วิชา5%

   

  4.3 คะแนนสอบสัมภาษณ์  

                 ผลการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกถือเป็นอันสิ้นสุด  เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้วผู้สมัครหรือผู้อื่นใดจะฟ้องร้อง หรือเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้

   

  รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก >>

 • ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันเสาร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ [รายละเอียดกำหนดการ]

 • ขอเชิญร่วมพิธีมอบหมวกพยาบาลและเข็มเลื่อนชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2557  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชธานี ในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557  ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์บริหารธุรกิจ

ข่าวสาร

graduate.rtu.ac.th
 • ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจพัฒนาทางด้านวิชาการทางด้านครูเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “เส้นทางสู่ครูมืออาชีพ” โดยกำหนดการอบรมในวันที่28 กันยายน2556 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

 • ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจพัฒนาทางด้านวิชาการทางด้านครู เข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “วัฒนธรรมอาเซียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา” โดยกำหนดการอบรมในวันที่22กันยายน2556 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นการจัดงานของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น34 และ รุ่น35

 • ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจพัฒนาทางด้านวิชาการทางด้านครู เข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “สื่อประกอบการสอน” โดยกำหนดการอบรมในวันที่21 กันยายน2556 ณ ห้อง1401 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

ข่าวประชาสัมพันธ์จากประกาศนียบัตรทันตแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี เปิดรับนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี โทร 045-319900

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะศึกษาศาสตร์

 

ภาพกิจกรรม 

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

job

 

แผนที่ตั้ง

Contact Us

เลขที่ 261 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม
  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 045-319900
  โทรสาร 045-319911
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

แสดงผลได้ดีใน