ประกาศผลรางวัล โครงการรณรงค์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ประกวดสื่อวิดิทัศน์ต้านภัยยาเสพติด | มหาวิทยาลัยราชธานี ®
 

ประกาศผลรางวัล โครงการรณรงค์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ประกวดสื่อวิดิทัศน์ต้านภัยยาเสพติด

ประกาศโดย มหาวิทยาลัยราชธานี        


หากคลิปไม่สามารถแสดงเพื่อรับชมได้ ให้คลิปที่ ลิงค์ต่อไปนี้

 

ผลการประกวดทำคลิปต้านยาเสพติดของนักศึกษาม.ราชธานี 64


เชิญชวนนักศึกษาส่ง สื่อรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด เข้าประกวดชิงรางวัล

 • รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 1,500  บาท

 • รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 1,000  บาท 

 • รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 500  บาท 

 • รางวัลขวัญใจแฟนเพจ ทุนการศึกษา 500  บาท

 • * ทุกรางวัล มอบใบประกาศและอุปกรณ์เครื่องเขียน


คลิปมีความยาว อย่างน้อย 30 วินาที  และ ไม่เกิน 5 นาที 

นำไฟล์จัดเก็บบน Google Drive และส่งรายละเอียดมาที่  email
 student_affairs@rtu.ac.th 

 

วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนและมีประสบการณืในการผลิตสื่อวิดิทัศน์

 • เพื่อให้นักศึกษารู้จักวิธีการและขั้นตอนในการผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ

 • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงยาเสพติด

 • เพื่อสื่อให้เห็นถึงข้อเสียของการใช้ยาเสพติด  

 • เพื่อสื่อถึงโทษภัยที่เกิดจากการใช้ยาเสพติด


 


คุณสมบัติ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 

 • ผู้ส่งผลงานต้องเป็นนิสิต-นักศึกษาปัจจุบัน ( โดยมีสถานะเป็นนิสิตในวันที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด )

 • ระดับปริญญาตรี ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา  ทุกวิทยาเขต มหาวิทยาลัยราชธานี   

 

ขอบเขตการผลิตสื่อคลิป 

 • คลิปต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 30 วินาที และไม่เกิน 5 นาที 

 • ผู้ส่งผลงานต้องเป็นนักแสดงในคลิปด้วยอย่างน้อย 1 ฉากหรือมีส่วนร่วมในสื่อนั้น ๆ 

 

ช่องทาง ส่งและติดตามผลการประกวด 

 • ส่งที่ Email: student_affairs@rtu.ac.th 

 • โดยมีข้อมูลดังนี้ ระบุ รหัสนักศึกษา ชื่อ/นามสกุล  

 • แนบลิงค์ Google Drive เพื่อให้คณะกรรมการ Download เพื่อพิจารณา 

 • พร้อมภาพถ่ายบัตรนักศึกษา ม.ราชธานี หรือเอกสารที่อ้างได้ว่าเป็นนักศึกษา ม.ราชธานี 

 

ระยะเวลาส่งผลงาน

 • (รับผลงานวันสุดท้าย ) 17 สิงหาคม 2564 เวลา 23.59 น. 

 • ประกาศผล 24 สิงหาคม 2564  

 • พร้อมนัดหมาย ถ่ายภาพ มอบรางวัลและใบประกาศ (* หมายเหตุ: อาจเป็นกิจกรรม Online)

  

ช่องทางเผยแพร่

 


 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม / เนื้อหาย่อย

. . . . .

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม