โครงการผลิตสื่อวีดีทัศน์ “สุขภาพดีด้วยมณีเวชประยุกต์”มหาวิทยาลัยราชธานี | มหาวิทยาลัยราชธานี ®
 

โครงการผลิตสื่อวีดีทัศน์ “สุขภาพดีด้วยมณีเวชประยุกต์”มหาวิทยาลัยราชธานี

ประกาศโดย มหาวิทยาลัยราชธานี        


โครงการผลิตสื่อวีดีทัศน์ “สุขภาพดีด้วยมณีเวชประยุกต์”มหาวิทยาลัยราชธานี

คลิก รับชมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้

          มณีเวช เป็นศาสตร์เกี่ยวกับการจัดสมดุลโครงสร้างของร่างกายที่ท่านอาจารย์ประสิทธิ์ มณีจิระประการ เป็นผู้ค้นพบโดยใช้ผสมผสานวิชาแพทย์แผนไทย จีนและอินเดีย มาประยุกต์ต่อยอดและพัฒนาการรักษามาเป็นของคนไทยเรา 

ประธานโครงการ : ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประธานชมรมมณีเวชประยุกต์)

อำนวยการผลิต : ดร.วิลาวัณย์ ตันวัฒนะพงษ์ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชธานี)

รายชื่อผู้แสดง        
1. อาจารย์
- ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร
- อาจารย์นารถฤดี มาพิทักษ์
- อาจารย์จุฬาภรณ์ ศักดิ์สิงห์
- อาจารย์วารุณี  เตชะคุณารักษ์
- อาจารย์ปิยาพร ไป๋งาม
- อาจารย์จุฬาลักษณ์ ศรีวงษ์
- อาจารย์สิริกร ปองนาน
- อาจารย์พิสมัย  เจริญวัย
- อาจารย์ชลลดา  มีทอง
- อาจารย์นิตยา จันทรบุตร
- อาจารย์นิตยา เจริญยุทธ


2. นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 14 จำนวน 30 คน
-  นางสาว พรพิมล  กรองทอง
-  นางสาว ศุภิสรา  กลางประพันธ์
-  นางสาวโศภิต   เชื้อไชย
-  นางสาวสลักใจ  สุระมุณี
-  นางสาว สิริลักษณ์  สิงห์ใหญ่
-  นางสาว สุกัญญา กุดกุง
-  นางสาว สุจิตรา  โพธิจักร
-  นางสาว สุดาทิพย์  ทองพร
-  นางสาว สุดารัตน์  เวฬุรณารักษ์
-  นางสาว สุดารัตน์  สมคิด
-  นางสาว สุธิดา  จรูณพงษ์
-  นางสาว สุธิตา  แพทย์กลาง
-  นางสาว สุธิดา  โพธิเตา
-  นางสาว สุนิสา  ส่องศรีโรจน์
-  นางสาว สุพรรษา  กานุสนธิ์
-  นางสาว สุพรรษา  สีเงิน
-  นางสาว  สิริวลี  หน่อใหม่
-  นางสาว สุวัจนีย์   ชมพุฒ
-  นางสาว  เสาวลักษณ์  เสริมลำจวน
-  นางสาว อทิตยา  พันเนตร
-  นางสาว อรปรียา  ศิริมั่น
-  นางสาว อรพิม  เผือกแก้ว
-  นางสาว อรอนงค์  จันทร์ทวี
-  นางสาว อรัญญา  พรสันเที๊ยะ
-  นางสาว อริศรา เห็วชัยภูมิ
-  นางสาว อริษา  ใจบุญ

สถานที่ถ่ายทำ มหาวิทยาลัยราชธานี วันที่ถ่ายทำ  25 กุมภาพันธ์ 2564
ประสานงาน    
- ผศ.ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์
- ผศ.เยาวณี  จรูณศักดิ์
- ดร. นวรัตน์วดี  ชินอัครวัฒน์
- อาจารย์จิรังกูร  ณัฐรังสี
- อาจารย์พัชราภรณ์  อนุพันธ์
- อาจารย์ณัชชา  ตระการจันทร์

ช่างภาพและถ่ายทำ
- อาจารย์ธนาศักดิ์  ข่ายกระโทก
- อาจารย์จิรวัฒน์  ตั้งวันเจริญ
- อาจารย์กฤติเดช ฉายจรุง
- นายภูมินทร์  ลาดมุณี

ผู้ช่วยช่างภาพ    
- นางสาวนัดตยา  อัปกาญจน์

กำกับและตัดต่อ    
- อาจารย์กฤติเดช ฉายจรุง

ควบคุมระบบเสียง
- นางสาวสโรชา วงษ์หงษา        
- อาจารย์กฤติเดช ฉายจรุง

ฝ่ายสถานที่
- อาจารย์จุฬาภรณ์  ศักดิ์สิงห์
- นางสาวนัดตยา  อัปกาญจน์
- นางสาว อาภัสรา  มูลศรีแก้ว
- นางสาว อาภาพร  ช่วยนา
- นางสาว อารียา  จันทะรักษา


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม / เนื้อหาย่อย

. . . . .

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม