ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเว็บไซต์ ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม, ศูนย์บริการวิชาการ จากแหล่งข้อมูลและความรู้มากมาย | มหาวิทยาลัยราชธานี ®
 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเว็บไซต์ ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม, ศูนย์บริการวิชาการ จากแหล่งข้อมูลและความรู้มากมาย

ประกาศโดย มหาวิทยาลัยราชธานี        


ประชาสัมพันธ์ "นักศึกษา" สามารถรับข้อมูลกิจกรรมและร่วมชมสื่อความรู้

ที่ล้วนแล้วคัดสรรมาเพื่อให้ทุกๆ คน จากข้อมูลและลิงค์ต่อไปนี้ .. ..
ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม, ศูนย์บริการวิชาการ, องค์ความรู้บัณฑิตวิทยาลัย

 

          ประกาศ: เชิญชวนร่วมรับชมข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้จากแหล่งข้อมูล ฝ่ายกิจการนักศึกษาและมีประเด็นสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของเราชาวราชธานี ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ การดูแลตัวเอง การทำบุญสร้างกุศล และกิจกรรมที่สร้างเสริมประสบการณ์ให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยการแบ่งปันสู่มวลมนุษย์ชาติ สามารถเข้ารับชม จากนักข่าว นักกิจกรรม และสื่อมวลชนภายในมหาวิทยาลัยราชธานีแห่งนี้ ล้วนมีสาระสำคัญหรือองค์ประกอบ ที่เรียกว่า “5 W 1 H” ดังต่อไปนี้

  1. ใคร (Who) ใครคือบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข่าว
  2. ทำอะไร (What) เกิดอะไรขึ้น การกระทำหรือเหตุการณ์ใดที่สำคัญ
  3. ที่ไหน (Where) การกระทำหรือเหตุการณ์นั้นๆ เกิดขึ้นที่ไหน
  4. เมื่อไร (When) การกระทำหรือเหตุการณ์นั้นๆ เกิดขึ้นวัน เวลาใด
  5. ทำไมและอย่างไร ( Why and How) ทำไมเหตุการณ์นั้นจึงเกิด และเกิดขึ้นได้อย่างไร
  6. ข้อมูลประกอบอื่นๆ เช่น ความเป็นมา

ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมด้านพุทธศาสนา พร้อมด้วยการสื่อสารในโลกออนไลน์ที่จะทำให้ทุกคนมีความสุข ได้กุศล ทำกิจกรรมร่วมกันทุกที่ ทุกเวลา

เพื่อให้งานด้านศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชธานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. อ. ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   ประธานกรรมการ
2. อ.จุฬาภรณ์ ศักดิ์สิงห์ย   อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์   รองประธานกรรมการ
3. อ.ประสาท จูมพล  อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์  รองประธานกรรมการ
4. ผศ.ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์   อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์   กรรมการ
5. ผศ.เยาวณี จรูญศักดิ์  อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์   กรรมการ
6. อ.นิตยา เจริญยุทธ  อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ
7. อ.ขลลดา มีทอง  อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ
8. อ.ดรุณี  คชพรหม  อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ
9. อ.ปิยาพร ไป้งาม   อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์   กรรมการ
10. อ.ฉัตรชัย พิมาทัย  อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ
11. อ.จิรวัฒน์ ตั้งวันเจริญ   อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์  กรรมการ
12. อ.กฤติเดช ฉายจรุง  อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ  กรรมการ
13. อ.จุฬาลักษณ์ศรีวงษ์   อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการและเลขานุการ
14. อ.ธันยาวดี โกวศัลย์ดิลก   อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์   กรรมการและเลขานุการ
15. อ.กชพร พงษ์นา   อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


 

ศูนย์บริการวิชาการและสังคม

 

 องค์ความรู้ บัณฑิตวิทยาลัย

 

 


ฝากแนะนำและแชร์ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการกิจกรรมต่างๆ จากแหล่งข้อมูลและความรู้มากมาย

 รายละเอียดเพิ่มเติม / เนื้อหาย่อย

. . . . .

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม