เปลี่ยนภาพลักษณ์จากแนวคิดเด็ก Generation ชมรมดนตรีปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม แนวใหม่ ? | มหาวิทยาลัยราชธานี ®
 

เปลี่ยนภาพลักษณ์จากแนวคิดเด็ก Generation ชมรมดนตรีปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม แนวใหม่ ?

ประกาศโดย มหาวิทยาลัยราชธานี        


ชมรมดนตรีปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมแนวใหม่ด้วยแนวคิดจากเด็ก Generation

เปลี่ยนภาพลักษณ์ เน้นแนวคิด เด็กยุค Generation กิจกรรมที่ให้มากกว่าการเรียนรู้ เป็นอย่างไรมารับชบกันครับ ?

        ถ้ากล่าวถึงความสุขคงไม่มีใครปฏิเสธ ความสุขจากการร้องเพลง ฟังดนตรีอย่างแน่นอน ด้วยคำกล่าว จากศาสตร์แนวคิดของสุนทรียะ อิทธิพลของสุนทรียะต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต การตระหนักในคุณค่า ความงาม ความไพเราะของศิลปะรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่มีอยู่ในธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้นในรูปของวรรณคดี ดนตรี จิตรกรรมศิลปะและวัฒนธรรม 

        จากแนวคิดดังกล่าว คณะผู้บริหารและอาจารย์จิรังกูร ณัฐรังสี ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงนำรายวิชา "ชีวิตกับสุนทรียะ" มาให้นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้เรียนรู้ด้านการขับร้องประสานเสียงโดยมี อาจารย์วิรัช หมอนเสมอ จาก โรงเรียนลือคำหาญ วารินชำราบ เป็นอาจารย์ผู้สอน ที่ต้องกล่าวได้ว่ามีความมุ่งมั่นในการสอน และมีความตั้งใจที่อยากให้นักศึกษาได้รับความรู้ขั้นตอนปฏิบัติที่ถูกวิธี ก่อให้เกิดทักษะด้านขับร้อง นำไปดำเนินกิจกรรมการแสดงด้านต่างๆ เช่น การขับร้องประกอบกับดนตรี หรือบรรเลงเสียงดนตรีที่เกิดจากเสียงร้องของมนุษย์เพียงอย่างเดียว (the activity of performing songs or tunes by making musical sounds with the voice.) ที่สามารถนำไปต่อยอดและใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งการแสดงออกถึงการเคารพสิทธิ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นและตนเอง

 

 

ภาพบรรยากาศปีการศึกษา 2564

      ผลจากการเรียนรู้ที่ผ่านมา 2 สัปดาห์ มีเนื้อหาที่น่าประทับใจมากพร้อมด้วยเหตุการณ์ที่แสนอบอุ่นจากการวางแผนของเด็กวัย Generation ยุคใหม่ ที่รับรู้และเข้าใจวัตถุประสงค์ของเนื้อหาบทเรียน พร้อมด้วยเสียงกระซิบถึงเป้าหมายในอนาคต "จึงก่อให้เกิด" การรวมตัวระหว่างทักษะด้านการขับร้องและความสามารถด้านดนตรีของนักศึกษาในชั้นเรียน เกิดเป็นชมรมใหม่ขึ้นอย่างน่าประทับใจ นั้นคือ "ชมรมขับร้องประสานเสียงและดนตรีสากล" พร้อมด้วยการจัดเตรียมกิจกรรมที่เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาชมรมฯ พร้อมพูดคุยถึงแนวทางการจัดกิจกรรม Online / Offline จนได้มาซึ่งแนวทางดำเนินกิจกรรมในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า "Singing Choir Online" and "International Music Live Stremming" ขอใช้คำว่า "น่าสนใจมาก"

ภาพบรรยากาศปีการศึกษาปัจจุบัน (คลิกเพื่อรับชม)

ภาพแสดงตารางเรียน ปีการศึกษาปัจจุบัน (คลิกเพื่อรับชม)


สามารถติดตามผลงาน ขับร้องประสานเสียงและดนตรีสากล ที่เกิดจากคุณค่าในรายวิชา "ชีวิตกับสุนทรียะ"
ผ่านข่องทางออนไลน์ได้ดังนี้
Facebook: Studentmusicclub  
Website:  เร็วๆ นี้ (กำลังจัดเตรียมเนื้อหา)
ดูแลเนื้อหาข้อมูล โดย Kritkipong / นักศึกษาคณะพยาบาล


ที่ปรึกษาชมรม "Singing, Choir, and International Music"
จิรังกูร ณัฐรังสีสาวลักษณ์ รุ่งเรือง, กฤติเดช ฉายจรุง

 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม / เนื้อหาย่อย

. . . . .

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม