การรับสมัคร

 

 

 

การรับสมัคร

1.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

              1.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                     แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

              1.2  มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

                    (ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  - ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)

              1.3  เป็นผู้มีความประพฤติดี

              1.4  สถานภาพโสด

              1.5  อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี บริบูรณ์และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์

              1.6  มีน้ำหนักตัว และส่วนสูงสัมพันธ์กันตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

                        หญิง มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และน้ำหนักตัว ไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม

                       ชาย มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนักตัว ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม

              1.7  เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรค หรือมีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

                     หรือการฝึกปฏิบัติในวิชาชีพและเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นพยาบาล

            

2.  หลักฐานการสมัคร

              2.1  ใบสมัครของมหาวิทยาลัยที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย 1นิ้ว จำนวน 1 รูป

              2.2  บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบของมหาวิทยาลัยที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย 1นิ้วจำนวน 2รูป

              2.3  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

              2.4  สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

              2.5  สำเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่ ใบ รบ.หรือประกาศนียบัตร หรือใบรับรองที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา

                     หรือกำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

              2.6  ผลการสอบ GAT/PAT (ถ้ามี)

 

3.  ขั้นตอนในการสมัคร

              3.1  กรณีสมัครด้วยตนเอง

                     ส่งหลักฐานการสมัครพร้อมชำระค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท ที่มหาวิทยาลัยราชธานี

              3.2 กรณีสมัครทางไปรษณีย์ หรือกรณีสมัครออนไลน์

                     - เข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย  www.rtu.ac.th

                     - กรอกใบสมัครในระบบ e-Admissions แล้วสั่ง Print ใบสมัครออกจากระบบ ตามขั้นตอน หรือ
                        Download ใบสมัครแล้วสั่ง Print ใบสมัครลงในกระดาษ A4 (กรอกใบสมัครด้วยปากกา)

                     - ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว บนใบสมัครจำนวน 1 รูป

                     - ส่งหลักฐานการสมัคร (ส่งรูปถ่ายขนาด 1นิ้วอีกจำนวน 2 รูปเพื่อติดบัตรประจำตัวสอบ)

                     - ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร ดังนี้

                        1) โดยธนาณัติหรือธนาณัติออนไลน์ (แนบหลักฐานการรับธนาณัติ) โดยสั่งจ่ายในนาม

                             “มหาวิทยาลัยราชธานี” ระบุไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000

                        2) โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร (แนบสำเนา slipการโอนเงิน) โดยโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน

 

ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยราชธานี

 เลขที่บัญชี 313-6-05763-5

สาขาอุบลราชธานี หรือ

                                    

                                         ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยราชธานี เลขที่บัญชี 256-3-05879-7 สาขาอุบลราชธานี

                     - ส่งเอกสารทั้งหมดมายังที่อยู่ดังต่อไปนี้

                        ฝ่ายรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชธานี

                        261 ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

                     - มหาวิทยาลัยราชธานีดำเนินการตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัครสอบ เมื่อครบถ้วนมหาวิทยาลัย

จะตอบรับการสมัคร พร้อมส่งใบเสร็จรับเงิน และบัตรประจำตัวสอบให้ผู้สมัคร เพื่อนำมาแสดงเป็นหลักฐานในวันสอบ

 

4.  วิธีการคัดเลือก (การสอบคัดเลือกมีเฉพาะคณะพยาบาลเท่านั้น)

               เป็นไปตามลำดับขั้น ดังนี้          

               4.1 พิจารณาคุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศ

               4.2 คะแนนสอบข้อเขียนความรู้ ความถนัด และเจตคติทางการเรียนพยาบาลและความสามารถทางอารมณ์

ซึ่งประกอบด้วยข้อสอบ 3 ชุด เป็นข้อสอบวัดความถนัดและความรู้ทั่วไป และวัดเจตคติต่อวิชาชีพพยาบาล  ได้แก่

               - ชุดที่ 1   ประกอบด้วย     วิชาคณิตศาสตร์                                จำนวน           20 ข้อ

                                                     วิชาเคมี                                            จำนวน           20 ข้อ

                                                     วิชาภาษาไทย                                   จำนวน           20 ข้อ

               - ชุดที่ 2    ประกอบด้วย     วิชาฟิสิกส์                                        จำนวน           20 ข้อ

                                                      วิชาชีววิทยา                                     จำนวน           20 ข้อ

                                                      วิชาภาษาอังกฤษ                               จำนวน           20 ข้อ

               - ชุดที่ 3    ประกอบด้วย     ข้อสอบวัดเจตคติต่อวิชาชีพพยาบาล

                                                      และความสามารถทางอารมณ์               จำนวน           40 ข้อ

                   

        หมายเหตุ : จำนวนข้อของข้อสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

             

               4.3  คะแนนสอบสัมภาษณ์  

            ผลการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกถือเป็นอันสิ้นสุด  เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประกาศ

ผลการคัดเลือกแล้วผู้สมัครหรือผู้อื่นใดจะฟ้องร้อง หรือเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้

 

5.  กำหนดการคัดเลือก

 

รายละเอียด

วันที่

สมัครด้วยตนเอง

11 มกราคม  – 20 พฤษภาคม 2556
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60ปี มหาวิทยาลัยราชธานี

สมัครทางไปรษณีย์ และสมัครออนไลน์

1 กุมภาพันธ์  – 15 พฤษภาคม 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

21 พฤษภาคม 2556
ทาง www.rtu.ac.th

และประกาศ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ

ครบ 60ปี มหาวิทยาลัยราชธานี

สอบข้อเขียน

23 พฤษภาคม 2556
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72พรรษา บรมราชินีนาถ

มหาวิทยาลัยราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

25 พฤษภาคม 2556
ทาง www.rtu.ac.th

และประกาศ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ

ครบ 60ปี มหาวิทยาลัยราชธานี

สัมภาษณ์  และตรวจร่างกาย

28 – 29 พฤษภาคม 2556
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72พรรษา บรมราชินีนาถ

มหาวิทยาลัยราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

31 พฤษภาคม 2556
ทาง www.rtu.ac.th

และประกาศ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ

ครบ 60ปี มหาวิทยาลัยราชธานี

รายงานตัว ลงทะเบียน

และดำเนินการแจ้งความจำนงขอกู้ยืมเงินกองทุน(กยศ.)

4-5 มิถุนายน 2556

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

8  มิถุนายน  2556

ณ ห้องประชุมใหญ่  อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ

ครบ 60ปี มหาวิทยาลัยราชธานี

เปิดภาคเรียน

10 มิถุนายน 2556

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-4531-9900 ต่อ 118

 

6.  การรายงานตัว

            นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกต้องรายงานตัวตามกำหนดการที่ประกาศ หากไม่มารายงานตัวตามกำหนด  

จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี