รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 (โควต้าจากค่ายสานฝันฯ)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 (โควต้าจากค่ายสานฝันฯ)


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 (โควต้าจากค่ายสานฝันฯ)


ให้ไปรายงานตัว ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี

เอกสารประกอบ

  • 1.กำหนดการรายงานตัว  
  • 2.เอกสารที่ต้องเตรียมส่งเพื่อยื่นความประสงค์ขอกู้ยืม  
  • 3.แบบคำขอกู้ยืมเงิน(กยศ101-104)  
  • 4.แบบสัมภาษณ์การกู้ยืม-กยศ.  
  • 5.หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว_กยศ.102  
  • 6.จิตอาสา  
  • 7.ฟอร์มใบสมัครเข้าพักในหอพักนักศึกษา  

 

Date post 0000-00-00 by Mr.Admin Page