มณีเวช เป็นศาสตร์เกี่ยวกับการจัดสมดุลโครงสร้างของร่างกายที่ท่านอาจารย์ประสิทธิ์ มณีจิระประการ เป็นผู้ค้นพบโดยใช้ผสมผสานวิชาแพทย์แผนไทย จีนและอินเดีย มาประยุกต์ต่อยอดและพัฒนาการรักษามาเป็นของคนไทยเรา

อำนวยการผลิต : ดร.วิลาวัณย์ ตันวัฒนะพงษ์ (อธิการบดีมหาวอทยาลัยราชธานี)

ประธานโครงการ : ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประธานชมรมมณีเวชประยุกต์)

 

ผู้แสดง        
1. อาจารย์
- ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร
- อาจารย์นารถฤดี มาพิทักษ์
- อาจารย์จุฬาภรณ์ ศักดิ์สิงห์
- อาจารย์วารุณี  เตชะคุณารักษ์
- อาจารย์ปิยาพร ไป๋งาม
- อาจารย์จุฬาลักษณ์ ศรีวงษ์
- อาจารย์สิริกร ปองนาน
- อาจารย์พิสมัย  เจริญวัย
- อาจารย์ชลลดา  มีทอง
- อาจารย์นิตยา จันทรบุตร
- อาจารย์นิตยา เจริญยุทธ
2. นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 14 จำนวน 30 คน
-   นางสาว พรพิมล  กรองทอง
-   นางสาว ศุภิสรา  กลางประพันธ์
-   นางสาวโศภิต   เชื้อไชย
-   นางสาวสลักใจ  สุระมุณี
-   นางสาว สิริลักษณ์  สิงห์ใหญ่
-   นางสาว สุกัญญา กุดกุง
-   นางสาว สุจิตรา  โพธิจักร
-   นางสาว สุดาทิพย์  ทองพร
-    นางสาว สุดารัตน์  เวฬุรณารักษ์
-   นางสาว สุดารัตน์  สมคิด
-   นางสาว สุธิดา  จรูณพงษ์
-   นางสาว สุธิตา  แพทย์กลาง
-   นางสาว สุธิดา  โพธิเตา
-   นางสาว สุนิสา  ส่องศรีโรจน์
-   นางสาว สุพรรษา  กานุสนธิ์
-   นางสาว สุพรรษา  สีเงิน
-   นางสาว  สิริวลี  หน่อใหม่
-   นางสาว สุวัจนีย์   ชมพุฒ
-   นางสาว  เสาวลักษณ์  เสริมลำจวน
-   นางสาว อทิตยา  พันเนตร
-   นางสาว อรปรียา  ศิริมั่น
-   นางสาว อรพิม  เผือกแก้ว
-   นางสาว อรอนงค์  จันทร์ทวี
-   นางสาว อรัญญา  พรสันเที๊ยะ
-   นางสาว อริศรา เห็วชัยภูมิ
-   นางสาว อริษา  ใจบุญ

สถานที่ถ่ายทำ มหาวิทยาลัยราชธานี
วันที่ถ่ายทำ  25 กุมภาพันธ์ 2564
ประสานงาน    
- ผศ.ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์
- ผศ.เยาวณี  จรูณศักดิ์
- ดร. นวรัตน์วดี  ชินอัครวัฒน์
- อาจารย์จิรังกูร  ณัฐรังสี
- อาจารย์พัชราภรณ์  อนุพันธ์
- อาจารย์ณัชชา  ตระการจันทร์

ช่างภาพและถ่ายทำ
- อาจารย์ธนาศักดิ์  ข่ายกระโทก
- อาจารย์จิรวัฒน์  ตั้งวันเจริญ
- อาจารย์กฤติเดช ฉายจรุง
- นายภูมินทร์  ลาดมุณี

ผู้ช่วยช่างภาพ    
- นางสาวนัดตยา  อัปกาญจน์

กำกับและตัดต่อ    
- อาจารย์กฤติเดช ฉายจรุง

ควบคุมระบบเสียง
- นางสาวสโรชา วงษ์หงษา        
- อาจารย์กฤติเดช ฉายจรุง

ฝ่ายสถานที่
- อาจารย์จุฬาภรณ์  ศักดิ์สิงห์
- นางสาวนัดตยา  อัปกาญจน์

-   นางสาว อาภัสรา  มูลศรีแก้ว
-   นางสาว อาภาพร  ช่วยนา
-   นางสาว อารียา  จันทะรักษา
 

เนื้อหาย่อย หัวข้อ

Query 0 results

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม

สมัครเรียน  
045-319900 : 113